Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Stratigrafie > Třetihory+čtvrtohory > Kvartér

Kvartér

      Kvartér (čtvrtohory, antropozoikum) je současná perioda kenozoika, která začala před ca 2,588 miliónny let. Kvartér byl obdobím opakujících se klimatických změn - glaciálů a interglaciálů. Převážná většina dnešních rostlin a živočichů má své přímé či nepřímé předky právě v tomto období.

Samotný termín kvartér (quaternaire, z lat. quartus - čtvrtý) zavedl roku 1829 geolog Jules Desnoyers jako pojmenování sedimentů okolo francouzské řeky Seiny v oblasti Pařížské pánve. K poznatkům o kvartéru pozděj výrazně přispěl Louis Agassiz, když roku 1837 prezentoval ucelenou glaciální teorii. Charles Lyell o dva roky později upřesnil datování pleistocénu na základě fosilních pozůstatků. Edward Forbes v té době pozoroval paralelu medzi zaledněními a pleistocénem. Kvartér v moderním pojetí zavedl již roku 1832 Marcel de Senes.

Sporné je postavení kvartéru v mezinárodní chronostratigrafické hierarchii:

Ve starších členěních byly za kvartér považovány zejména holocén a pleistocén (podle původní definice, tedy se spodní hranicí 1,8 miliónů let)
Mezinárodní komise pro stratigrafii (ICS) roku 2004 pojem kvartér jako oficiální útvar zrušila.
Tento krok však vyvolal ostrý nesouhlas drtivé většiny geologické odborné veřejnosti. Proto roku 2005 ICS termín kvartér znovu zavedla a rozhodla, že jeho novou spodní hranicí bude věk 2,588 miliónů let. Kvartér v tomto pojetí zahrnuje holocén, pleistocén (podle původní definice) a svrchní část pliocénu (podle původní definice) - gelas.

Kvartér se tedy z klasifikačního hlediska stal speciální podjednotkou kenozoika (tzv. subéra), přičemž se stal svrchní částí neogénu. Terciér byl zároveň definitivně vyřazený z oficiální klasifikace, je však povoleno používat jej jako neoficiální termín. Od roku 2007 ICS změnila definicii a postavení neogénu tak, že již netrvá až do současnosti (jako v předchozím pojetí), ale předchází kvartéru. Kvartér zároveň dostal stejné postavení jako neogén - teda význam periody.

Diskuze o definici kvartéru však probíhaly dále, protože v tedejším členení kvartér nezačínal prvním stupněm pleistocénu (1,8 mil. let), ale již posledním stupněm pliocénu (2,6 mil. let). V roku 2009 proto ICS rozhodla, že posune spodní hranici pleistocénu níže, na 2,588 miliónů let (t. j. na bázi stupně gelas), tedy na stejnou hranici jako bázi kvartéru. Touto změnou se dosáhlo toho, že nyní koreluje spodní hranice kvartéru, pleistocénu a (první čtvrtohorní) doby ledové.

Zdroj: Wikipedia SK Oborová skupina Geomorfologie-Kvartér
ledová doba
Obr. 145: Paleogeografická pozice kontinentů v poslední době ledové, kvartér, © www.scotese.com

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]