Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Stratigrafie > Třetihory+čtvrtohory > Neogén

Neogén

      Neogén je druhým útvarem kenozoika a spolu s paleogénem bývá ještě stále někdy označován i jako třetihory (terciér). Tento pojem byl sice mezinárodní komisí pro stratigrafii v roce 2004 zrušený, ale v roce 2005 opět povolený, ovšem jen jako neformální označení období zhruba před 23,3 - 2,588 mil. let.

Neogén je charakterizován postupujícím pozvolným ochlazováním s krátkodobými výkyvy teplejšího a chladnějšího klimatu. Ochlazování dosáhlo vrcholu ve vyšším neogénu (pliocénu); tím byl dán přechod ke kvartérní době ledové (pleistocénu), kdy nastal zánik mnoha organismů nebo jejich migrace. Z hlediska paleontologického je neogén charakterizován

1. rozvojem mlžů, gastropodů, ježovek a foraminifer
2. rozvojem ptáků i savců na zemi i v mořském prostředí a
3. rozvojem kvetoucího rostlinstva.

Rozsah a tvářnost kontinentů se již velmi blížily dnešnímu stavu: Proběhly závěrečné fáze alpínského vrásnění (tj. vznikly Alpy, Karpaty a další pásemná pohoří) a moře definitivně ustoupilo z těchto oblastí.
miocen
Obr. 149: Paleogeografická pozice kontinentů v miocénu (neogén), © www.scotese.com

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]