Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Stratigrafie > Třetihory+čtvrtohory > Paleogén

Paleogén

      Paleogén je nejstarším útvarem kenozoika a spolu s neogénem bývá ještě stále někdy označován i jako třetihory (terciér). Terciér bylo označení pro geologickou periodu patřící do éry kenozoika. Název pochází z označení „Montes tertiarii“ zavedeného r. 1759 Giovannim Arduinim pro málo zpevněné souvrství severoitalských Alp. Termín terciér byl v roce 2004 mezinárodní komisí pro stratigrafii zrušen, ale v roce 2005 opět povolen, ovšem již jen jako neformální označení období zhruba před 65,5 - 2,588 mil. let.

Spodní hranice paleogénu je datována na ca 65, 5 milionů let, opírá se hlavně o vyhynutí amonitů a velkých plazů, svrchní na 23, 03 mil. V době eocénu (viz stratigrafie) nastalo výrazné oteplení téměř v celosvětovém měřítku, později nastalo ochlazení. To dosáhlo vrcholu až ve vyšším neogénu (pliocénu); tím byl dán přechod ke kvartérní době ledové (pleistocénu), kdy nastal zánik mnoha organismů nebo jejich migrace. Z hlediska paleontologického je paleogén charakterizován

1. rozvojem mlžů, gastropodů, ježovek a foraminifer (foraminifery mají velký biostratigrafický význam);
2. rozvojem ptáků i savců na zemi i v mořském prostředí (terciér bývá zván dobou savců) a
3. rozvojem kvetoucího rostlinstva.

Rozsah a tvářnost kontinentů se postupně začaly blížit dnešnímu stavu: v paleogénu probíhaly závěrečné fáze alpínského vrásnění (tj. vznikaly Alpy, Karpaty a další pásemná pohoří) a moře postupně ustupovalo z těchto oblastí.

Text: Prof. Jan Petránek http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?tercier Wikipedia: http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99etihory

eocén
Obr. 144: Paleogeografická pozice kontinentů v eocénu (paleogén), © www.scotese.com
paratethys
Obr. 144: Poslední moře na našem území se nacházelo v terciéru. Podle F. Rögela (2003), upraveno K. Zagorszkem (2010)

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]