Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Mapa stránek

Mapa stránek

.
Virtuální museum České geologické služby
    Úvodní stránka
    Paleontologie, taxonomický strom
        Bakterie (Bacteria)
        Živočichové (Animalia)
            Prvoci (Protozoa)
                Radiolárie (Radiolaria)
                Dírkovci (Foraminifera)
            Mnohobuněční (Metazoa)
                Žahavci (Cnidaria)
                    Koráli (Anthozoa)
                    Polypovci (Hydrozoa)
                    Konulárie (Conulariida)
                    Stromatopory (Stromatoporoidea)
                Lobopodi (Lobopodia)
                Členovci (Arthropoda)
                    Thylacocephala
                    Trilobiti (Trilobita)
                    Rakovci (Malacostraca)
                    Hmyz (Insecta)
                    Merostomáti (Merostomata)
                    Lasturnatky (Ostracoda)
                    Škeblovky (Branchiopoda)
                    Bradoridi (Bradoriida)
                Měkkýši (Mollusca)
                    Mlži (Bivalvia)
                    Plži (Gastropoda)
                    Hlavonožci (Cephalopoda)
                    Tentakuliti (Tentaculitoidea)
                    Hyoliti (Hyolitha)
                    Rostroconchie (Rostroconchia)
                    Chroustnatky (Polyplacophora)
                    Přílipkovci (Monoplacophora)
                    Kelnatky (Scaphopoda)
                    Helcionellidi (Helcionelloida)
                Ostnokožci (Echinodermata)
                    Somasteroida
                    Lilijice (Crinoidea)
                    Cystoidi (Cystoidea)
                    Hvězdice (Asteroidea)
                    Hadice (Ophiuroidea)
                    Stylophora (Stylophora)
                    Edrioasteroidi (Edrioasteroidea)
                    Ježovky (Echinoidea)
                    Eocrinoidi (Eocrinoidea)
                    Glyptocystidi (Glyptocystida)
                    Blastoidi (Blastoidea)
                    Homoiostelea
                    Homostelea
                Strunatci (Chordata)
                    Konodonti (Conodonta)
                    Paryby (Chondrichthyes)
                    Pancířnatí (Placodermi)
                    Nozdratí (Sarcopterygii)
                    Paprskoploutví (Actinopterygii)
                    Obojživelníci (Amphibia)
                    Plazi (Reptilia)
                    Ptáci (Aves)
                    Savci (Mammalia)
                Polostrunatci (Hemichordata)
                    Graptoliti (Graptolithina)
                Ramenonožci (Brachiopoda)
                    Craniidní ramenonožci (Craniiformea)
                    Rhynchonelliformní ramenonožci (Rhynchonelliformea)
                    Linguliformní ramenonožci (Linguliformea)
                Mechovky (Bryozoa)
                    Stenolemátní mechovky (Stenolaemata)
                Kroužkovci (Annelida)
                    Mnohoštětinatci (Polychaeta)
                    Machaeridi (Machaeridia)
                Hlavatci (Priapulida)
                    Palaeoscolecidi (Palaeoscolecida)
                Archeocyáti (Archaeocyatha)
                    Pravidelní (Regulares)
                    Nepravidelní (Irregulares)
                Houby (Porifera)
                    Křemité houby (Hexactinellida)
                    Vápnité houby (Calcarea)
                    Rohovité houby (Demospongea)
        Rostliny (Plantae)
            Rozsivky (Diatomae)
            Výtrusné rostliny (Pteridophyta)
                Kapradiny (Filicopsida)
                Přesličky (Equisetopsida)
                Megaspory
            Nahosemenné (Gymnospermophyta)
                Cykasy (Cycadopsida)
                Kapraďosemenné (Pteridospermopsida)
                Benetity (Bennettitopsida)
                Jehličnany (Pinopsida)
            Mechorosty (Bryophyta)
            Krytosemenné (Magnoliophyta)
                Dvouděložné (Magnoliopsida)
                    Vyšší dvouděložné rostliny (Rosopsida)
                    Nižší dvouděložné (Magnoliopsida s.s.)
                Jednoděložné (Liliopsida)
            Řasy ('Algae')
                Receptakuliti (Receptaculitida)
                Zelené řasy (Chlorophyta)
                Hnědé řasy (Phaeophyceae)
            Plavuňovité (Lycopodiophyta)
                Plavuně (Lycopodiopsida)
                Šídlatky (Isoetopsida)
            Acritarchy (Acritarcha)
            Předsemenné (Progymnospermophyta)
        Ichnofosílie
        Organismy nejistého zařazení (Problematica)
        Falzifikát fosílie
    Paleontologie - odborné vyhledávání
        Vyhledávání ve virtuálním muzeu
    Paleontologie, mapové vyhledávání
        Výsledek hledání v mapě
    Stratigrafie
        Kenozoikum (třetihory a čtvrtohory)
            Kvartér
            Neogén
            Paleogén
        Druhohory (mesozoikum)
            Křída
            Jura
            Trias
        Prvohory (paleozoikum)
            Perm
            Karbon
            Devon
            Silur
            Ordovik
            Kambrium
        Starohory (proterozoikum)
            Neoproterozoikum
    Minerály a horniny
        Minerologický systém
            Prvky
            Sulfidy
            Halogenidy
            Oxidy a hydroxidy
            Nitráty, karbonáty
            Boráty
            Sulfáty, chromáty, molybdáty, wolframáty
            Fosfáty
            Silikáty
            Organolity
        Horniny
            Sedimenty nezpevněné
            Sedimenty zpevněné
            Kaustobiolity
            Vulkanity a vulkanosedimentární horniny
            Magmatity hlubinné
            Magmatity žilné
            Metamorfity
    Odkazy
    Přehledný rejstřík pojmů
    Kontakty
    Mapa stránek

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]