Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie

Paleontologie, taxonomický strom

      V této části virtuálního muzea můžete vyhledávat fotografie zajímavých kusů z našich paleontologických kolekcí, roztříděné na základě moderní zoopaleontologické a fytopaleontologické systematiky, případně v databázi paleontologických kolekcí České geologické služby zjistit i podrobnější údaje o kusech, které vás zajímají. Protože předpokládáme, že naše virtuální muzeum může být vhodným doplňkem výuky geologie na vysokých či středních školách přírodovědného zaměření, pro třídění bylo použito upravené paleontologické systematiky publikované ve skriptech Z. Kvačka a kolektivu ""Základy systematické paleontologie I.".", vydané Nakladatelstvím Karolinum v roce 2000 a učebnice R.C Bruscy a kolektivu (2003) "INVERTEBRATES"". Použity však byly především i tyto on-line zdroje: The Paleobiology Database (zejména ve sporných případech je dána přednost systematice používané v Naturkundemuseum, Berlin); The Taxonomicon a Palaeos.org
Pro potřeby Virtuálního muzea bylo nakonec nutno použít i mnoho textů vystavených na Wikipedii. Ty však musely být v drtivé většině upraveny. Citace nejdůležitějších zdrojů, ze kterých autoři čerpali, jsou uvedeny u každé kapitoly. V řadě případů musela být moderní biologická a paleontologická systematika (které se vždy nemusí shodovat) zjednodušeny či upraveny tak, aby lépe vyhovovaly požadavkům na vyhledávání záznamů, případně vžitým konvencím či látce vyučované na středních a vysokých školách; nemusí se tedy krýt s obsahem zdrojů zcela. Veškeré případné chyby, omyly a nepřesnosti musí být ale přičteny na vrub autorům stránek, nikoli autorům výše zmiňovaných zdrojových dokumentů.

Paleontologie


Poděkování
Vybudování virtuálního muzea by nebylo možné bez obětavé pomoci mnoha našich kolegů, z nichž někteří se stali i autory textů u jednotlivých skupin organismů. Jmenovitě bychom chtěli poděkovat především Dr. J. Křížovi, Dr. Š. Mandovi, Dr. R. Vodrážkovi, Dr. S. Čechovi, Dr. Z. Šimůnkovi, Dr. S. Berkyové a Dr. J. Frýdovi (Česká geologická služba), Dr. R. Mikulášovi a Dr. P. Štorchovi (Geologický ústav Akademie věd ČR), Doc. P. Kraftovi a Doc. O. Fatkovi (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy) kteří nám pomohli s určením mnoha kusů, upřesněním citací u typových a originálních kusů a upřesňováním stratigrafických údajů. Dr. J. Kříž v rámci projektu zpracoval svou autorskou kolekci paleozoických mlžů.

Virtuální muzeum II je výstupem projektu VaV DE08P04OMG002 Ministerstva kultury ČR.

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]