Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Minerály a horniny > Horniny > Sedimenty nezp.

Sedimenty nezpevněné

      Nezpevněné sedimenty jsou usazeniny, vzniklé druhotným usazením již dříve rozrušených úlomků hornin a jejich redepozicí, případně chemogenním nebo biochemogenním srážením z roztoků, které však neprošly diagenezí (litifikací). Nezpevněné sedimenty jsou zachovány ve stavu velmi podobném při jejich usazení a většinou jsou terciérního a zejména kvartérního stáří. Výjimkou jsou např. známé leningradské modré jíly kambrického stáří, obsahující i významné fosilie (plže, hyolity, spory).


2000
křemelina sladkdovodní mezisl.
g2000
2013
písek okrový jemnozrnný
g2013
5159
písek - sklářský
g5159
5188
rašelina - pleistocénní
g5188
5192
jíl
g5192
5216
písek - slévárenský
g5216
5217
písek slévárenský
g5217
7519
kaolin
g7519
7993
bauxit
g7993
 

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 190 vzorků


Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]