Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Stratigrafie > Prvohory > Karbon

Karbon

      Pro období karbonu je typické klima se značnými teplotními rozdíly mezi rovníkovými a polárními oblastmi. V oblasti jižního pólu se nachází rozsáhlé zalednění. Střídání glaciálů a interglaciálů způsobuje rychlé kolísání hladiny světového oceánu. Tyto podmínky byly v oblastech s humidním klimatem ideální pro vznik ložisek černého uhlí. Docházelo zde k značnému hromadění rostlinných zbytků a jejich rychlému překrývání sedimenty. Karbon je obdobím výrazné tektonické aktivity. Probíhají hlavní fáze variského vrásnění, kdy v oblasti paleotethydní mobilní zóny kolidují perigondwanské mikrokontinenty s jižním okrajem Laurusie. V oblasti dnešní Evropy je vyvrásněno variské pohoří. Dále vznikají horská pásma při dnešním jihovýchodním a jižním pobřeží Severní Ameriky v procesu alleghanské orogeneze. Tento soubor tektonických procesů vrcholí ve svrchním permu sjednocením Laurusie a Gondwany v superkontinent Pangea. Mezi severovýchodním okrajem Laurusie a sibiřským a kazašským kontinentě vzniká uralská mobilní zóna. První projevy vrásnění jsou zde patrné ve svrchním karbonu. V kordillerské mobilní oblasti na západním okraji Laurusie vzniká příkrovová stavba v pokračující antlerské orogenezi. K vrásnění dochází také ve franklinské mobilní oblasti na severním okraji Laurusie. Další mobilní oblasti jsou situovány mezi jednotlivými bloky dnešní Asie a na východním okraji dnešní Austrálie a Antarktidy (tasmánská mobilní oblast).

Zdroj: http://www.geology.upol.cz/karbon.htm
karbon
Obr. 62: Paleogeografická pozice kontinentů ve spodním karbonu, © www.scotese.com

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]