Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Členovci

Členovci (Arthropoda)

      Členovci (lat. Arthropoda) představují největší kmen živočišné říše, mimo jiné i se značným hospodářským významem. Mimo hmyz k nim patří také například korýši, pavoukovci a další skupiny bezobratlých.

Ve vývojové větvi bezobratlých členovci dosáhli (vedle pokročilých měkkýšů, např. hlavonožců) nejvyššího stupně dokonalosti, který je srovnatelný s postavením obratlovců mezi strunatci. Charakteristickým znakem všech bezobratlých, lépe řečeno prvoústých je nestejnocenné (heteronomní) článkování. Během fylogeneze u nich docházelo ke splývání sousedních tělních článků ve větší celky, které bylo provázeno odpovídajícími změnami vnitřních orgánů (např. splýváním nervových ganglií).

Každý tělní článek nesl původně jeden pár končetin. Často se uvádí, že se končetiny členovců odvozují od parapodií, tedy tělních výběžků u mnohoštětinatců. To je však téměř jistě omyl, neboť mnohoštětinatci a členovci si nejsou navzájem vůbec příbuzní a končetiny členovců tedy vznikly nezávisle na parapodiích kroužkovců. Domnělá příbuznost členovců a kroužkovců však dokonce vedla vědce k vytvoření taxonu Articulata, který tyto dva nepříbuzné kmeny zahrnoval. Dnes se prosazuje zařazení do skupiny Ecdysozoa. Během evoluce členovců se zřejmě často zmenšoval počet končetin. Pohybovou funkci si zanechaly pouze končetiny na hrudní části těla. Ostatní buď zanikly, nebo se přeměnily (např. v tykadla, čelisti, makadla, kusadla…).

Tělo většiny členovců členíme na hlavu (cephalon), hruď (thorax) a zadeček (abdomen). Členovci mají vytvořen vnější opěrný systém, tvořený chitinovou kutikulou, která bývá často v různé míře inkrustována uhličitanem vápenatým. Aby byl umožněn pohyb, jsou jednotlivé tělní články i články končetin spojeny tenkou blankou. Protože ale krunýř brání v růstu, je během života několikrát svlékán a nahrazován. Mladí jedinci se svlékají častěji než dospělí. Právě nebezpečný (někdy končí zraněním, nebo dokonce i smrtí jedince) a složitý proces svlékání (exuviace) je jedním z největších evolučních omezení členovců. Na vnější kostru jsou také uchyceny svaly. V době svlékání jedinec intenzivně roste a vytváří si krunýř větší. Kutikula krunýře je pro vzduch neprostupná, proto mají všichni členovci různě upravené dýchací orgány (žábry, plicní vaky, vzdušnice). Mimořádný rozvoj nervové soustavy vzdušnicovců jim umožňuje proniknutí do prakticky všech biotopů ve velkém počtu druhů i jedinců.

Zdroj (upraveno): http://cs.wikipedia.org

clado_arthro
Kladogram (jeden z konzervativnějších) možných fylogenetických vztahů členovců
Zdroj: http://clem.mscd.edu/~churchcy/BIO3200/images/cladogram_arthropoda.htm

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]